กศจ.บึงกาฬ ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย-กรณีพิเศษ 2560

 

 

  กศจ.บึงกาฬ ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย-กรณีพิเศษ 2560

 

แจ้งประชาสัมพันธ์

กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร จะพิจารณานับหน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 ทั้งนี้

เพื่อประโยชน์และสิทธิ์ขอผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต ให้ผู้สมัครประสานกับสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองว่าคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก ตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร นอกจากนี้ อาจให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript เป็นรายวิชาว่า รายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างที่สามารถนำมาประกอบการพิจารณาการนับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ รายวิชาที่นำมานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร

 

 

............................................................................................................................................................................................
วันที่ : 2017-02-20